Smärtkonferens i San Francisco 2009

Konferensen ”Mechanisms And Treatment of Neuropathic Pain” är ett samarrangemang mellan IASP (International Association for the Study of Pain), University of Rochester School of Medicine and Dentistry samt IASP:s specialgrupp för neuropatisk smärta (nervsmärta). Konferensen genomfördes i San Francisco i USA och lockade över 275 deltagare från hela världen. SFF representerades av förbundets ordförande, Gun Alm, och Måd Lagerqvist, förbundets kassör.

Syften med konferensen

Ett av konferensens viktigaste syften var att se över de senaste framstegen vad gäller förståelse för denna typ av smärta, samt framstegen gällande bättre behandling av patienter med neuropatisk smärta. Aktuell forskning har lett till en ökad förståelse för patofysiologin vid neuropatisk smärta och denna information har stor betydelse för behandlingen. Dessutom har resultaten från slumpmässiga, kliniska studier som publicerats de senaste åren, samt utvecklingen av nya behandlingsmetoder, krävt att behandlingsmetoderna för patienter med neuropatisk smärta ska ses över och revideras regelbundet.

 

Resultaten av nyligen genomförda studier visar att behandling av neuropatisk smärta i många kliniska situationer inte är förenlig med ett evidensbaserat förhållningsätt till medicinsk vård. Man bör åtgärda gapet mellan nuvarande klinisk praxis och ett evidensbaserat synsätt på behandling. Specifikt är verksamhetens syfte att öka de deltagande läkarnas förståelse och användning av evidensbaserade behandlingar i sina egna kliniska verksamheter. 

 

Ytterligare ett syfte med konferensen är att öka deltagarnas förståelse för de forskningsmetoder som används i pågående grundläggande vetenskapliga studier och kliniska prövningar av neuropatisk smärta, så att de blir bättre på att tolka den medicinska litteraturen.

 

Allmänt om smärta

Det finns många olika sorters smärta, bl.a. akut, kronisk, neuropatisk, perifer m.m. Akut smärta är smärta som försvinner efter 3-6 månader, därefter blir den till kronisk smärta.  Det finns även t.ex. värmesmärta (MOR) och mekanisk smärta (DOR). Smärtan är genetisk och består inte enbart av en enskild smärtsignal, utan omfattar tre delar med olika funktioner, olika smärtmodeller. Enligt Allan I. Basbaum, från University of California i San Francisco, måste man hitta något som bryter smärtimpulserna så att smärtan kan försvinna. Om man ger injektioner så smärtstillar de enbart lokalt.

 

Sean C. Mackey från Stanforduniversitetet i England pratade om hur olika delar av hjärnan tar upp olika smärtor samt olika intryck. Han talade även om den grå massan i hjärnan som minskar/förtvinar vid smärta. Till exempel så tappar man ca 0,5 % per år av den grå massan vid kronisk ländryggssmärta. Nervsmärta kan också ge lägre hjärnverksamhet. Smärta är den största signal som hjärnan kan ta emot, så när smärtan är intensiv har man svårt att ta till sig nya information och man får svårt att koncentrera sig på annat än smärtan.

 

Användning av smärtstillande

Vid smärta aktiveras gliacellerna som finns i hjärnan. Gliacellen reagerar negativt vid intag av morfin eller metadonliknande mediciner. Dessa smärtstillande läkemedel tar inte enbart bort smärtan, utan aktiverar även gliacellen, vilket gör att smärtan återkommer när medicinen har slutat verka. Medicinerna påverkar alltså i negativt riktning, genom att man efter att ha tagit medicinen kan känna sig bättre än man egentligen är och därför överaktiverar sig, vilket sedan resulterar i att smärtan återkommer, och då mer aggressivt.Det är också så att smärtsignalerna ökar vid långvarigt bruk av smärtstillande mediciner.

 

Howard L. Fields, fil. dr och M.D.  vid University of California i San Francisco, ifrågasatte varför patienter använder starka läkemedel. Han menade på att det är läkarens ansvar att undersöka om medicinerna hjälper mot smärtan eller om de i stället har blivit vanebildande.

 

Missbruk har flera sidor. Långvarigt bruk leder till tillvänjning och när du slutar med medicinen blir smärtan värre än den var från början. Om läkemedelstoleransen blir större har det troligen skett en tillvänjning av medicinen och då behöver man hjälp med att avsluta medicineringen. Då bör läkaren ställa följande frågor: Kan patienten vara utan medicinen? Känner patienten sig osäker utan medicinen? Har patienten tappat kontrollen?

 

Fibromyalgi

FM handlar om en störning i centrala nervsystemet. Det finns flera sjukdomar med liknande symptom och flera centrala smärtsyndrom överlappar varandra. Fibromyalgi är 1,5–2 gånger vanligare hos kvinnor än hos män och den är starkt genetiskt betingad.FM-patienter är väldigt känsliga för höga ljud och toner och de är också ofta hyperaktiva.

 

Det finns ingen enskild medicin som hjälper alla FM-patienter, så det kan vara bra att kombinera olika typer av mediciner. Det är väldigt viktigt att tidigt ställa en diagnos så att rätt behandling sätts in, gärna en kombinationsbehandling, så att man inte enbart ger smärtstillande.

 

Bland de frågor som deltagarna ställde om fibromyalgi märktes följande:

 

Fråga: Är det viktigt med ”tender points”?

Svar: Tender points är inte längre viktigt vid diagnostisering av FM. Man hänvisade till användningen av Frederick Wolfes frågeformulär Symptom Intensity Scale  kombinerat med formuläret Regional Pain Scale.

 

Fråga: Varför är det viktigt med en tidig diagnos?

Svar: En tidig diagnos underlättar att ge en helhetsbehandling.

Fråga: Räcker det med att behandlas av läkare?
Svar: Det är även bra att utöver läkare även vända sig till psykiater/psykologer.

Fråga: Vilka andra problem lider FM-patienter av?
Svar: Det behövs fler studier kring sömnen då detta är ett stort problemområde för FM-patienter.

Fråga: Ställs diagnosen FM hos barn och ungdomar?
Svar: Det blir mer och mer vanligt. När det gäller barn och ungdomar är det väldigt viktigt att ställa en tidig diagnos.

Alternativa behandlingar

Enligt forskning gjord av Srinivasa N. Raja vid Johns Hopkins-universitetet i Maryland är alternativa behandlingar såsom meditation, yoga, diet och vegetarisk kost bl.a. bra för smärtpatienter. I studier med vegetarisk kost blev flertalet bättre i sin smärta efter 4–7 dagar. Vid återgång till vanlig kost blev 71 % sämre igen.

 

Yoga, thai chi och qigong lindrar vid lättare kronisk smärta, men det har inte gjorts tillräckligt med studier om detta. På smärtkliniker i England har studier gjorts på CAM-behandlingar vid neurologisk smärta.

 

Nästa Neuropathic Pain-konferens hålls i Aten, Grekland, i maj 2010.