MYOPAIN 2010

Den 4-7 oktober 2010 anordnades i Toledo, Spanien, den 8:e MYOPAIN-kongressen i ordningen.

 

Kongressen bjöd på föreläsningar av forskare från hela världen, som rapporterade om de senaste studierna och forskningsrönen. Här följer referat från ett flertal av föreläsningarna.

 

Robert D Gerwin, MD och docent i neurologi, USA
Om myofasciellt smärtsyndrom och fibromyalgi

FM vs. MPS
Dr Gerwin föreläste till största delen om myofasciellt smärtsyndrom, MPS, men talade även om FM, då han menar på att de båda sjukdomarna återigen håller på att närma sig varandra, detta på grund av förekomsten av central sensitisering respektive perifer sensitisering.

Överrörlighet
I samband med FM tog han upp detta med överrörlighet.
Runt 10-30 % av FM-patienterna är överrörliga. 60 % av de som är överrörliga lider av FM så Gerwin påpekar att det antagligen föreligger ett diagnostiseringsproblem här.

Könsfaktorn vid FM
Könsfaktorn är viktig i FM. Om man bortser från ömma punkter så föreligger dock ingen skillnad i smärta mellan könen, menade han
Han tog även upp att det ännu inte är klarlagt vilken roll östrogen och testosteron spelar för smärtan.

Jennifer M. Glass, fil.dr. USA
"Kognitiva störningar vid fibromyalgi"

Arbetsminne & selektiv uppmärksamhet
Tester visar att FM-patienter har sämre värden vad gäller minnet och att det främst handlar om en brist i arbetsminnet, dvs. den del av minnet som bearbetar det som händer just nu, samt försämrad selektiv uppmärksamhet, som handlar om förmågan att fokusera på vissa saker och utesluta andra.


Arbetsminnet är en mycket viktig och grundläggande funktion. Ett dåligt arbetsminne kan t.ex. göra att man har svårt för att arbeta i en stökig miljö.


I ett Reading Span-test (ett test som mäter arbetsminneskapaciteten) fick FM-patienterna samma resultat som kontrollgruppen som var 20 år äldre. Kontrollgruppen som låg i samma åldersspann som FM-patienterna uppvisade mycket bättre värden.

Fler minnesproblem
Tester visar också att de som lider av fibromyalgi även har problem med det periodiska minnet (där hjärnan lagrar episoder och händelser som man själv har varit med om), samt det semantiska minnet (lagrar information i långtidsminnet och är nära förknippat med inlärning).  FM-patienterna hade alltså sämre värden både vad gällde att lära in och att komma ihåg.

En studie av metaminnet (förmågan att se på sina minnesprocesser utifrån) hos FM-patienter visade följande:
- lägre minneskapacitet
- mer försämring av minnet
- låg tilltro till den egna förmågan att använda minnet (man är t.ex. tvungen att skriva listor för att komma ihåg)
- mer ångest vad gällde minnet FM-patienter rapporterade mer problem inom alla områden, bl.a. språk. visuell perception, verbalt minne, uppmärksamhet och koncentration.

Låg prioritet hos forskare & läkare

Hos läkare och forskare hamnar det kognitiva området långt ner på listan över vad som är viktigt att studera, medan samma område hamnar högt upp på listan hos FM-patienterna själva.
90 % av fibromyalgipatienterna upplever koncentrationssvårigheter och de uppvisar även höga värden för glömska.

Framtiden
Enligt Jennifer bör man i framtiden fokusera på:
- att träning förbättrar kognitiva funktioner.
- att förstå den kliniska verkligheten av ”fibrodimma”.
- att dra nytta av kognitiv neurovetenskap och göra fler mekaniska studier (t.ex. neuroröntgen). Fler sådana behövs.
- att det är viktigt att se på/undersöka vad smärta gör med den kognitiva förmågan.

Michael Spaeth, MD, Tyskland
"Behandling av FM ur ett multidimensionellt perspektiv"

Behandlingsmål
Spaeth började med att prata om målen för behandlingen av FM som enligt honom omfattar:
  • att minska smärtan
  • att öka funktionaliteten
  • att förbättra samsjukdomar

Multidisciplinär behandling
En multidisciplinär behandling innebär att man kombinerar olika typer av behandlingar, t.ex. medicin, KBT, träning och utbildning om sjukdomen.

Utbildning och träning
Utbildning om sjukdomen är en grundläggande behandlingsbit eftersom man ofta blir bättre av att veta vad det är man har drabbats av.  Man kan även öka fördelaktiga effekter av behandlingen genom utbildning.
Konditionsträning stärker kroppen och ökar flexibiliteten. Studier har visat att mild till måttlig träning 3-4 ggr per vecka under minst 4 veckor ger positiva resultat på bl.a. smärta, sömn och nedstämdhet. För att uppnå detta resultat, och behålla det, måste det vara kontinuitet i träningen.

 

Sammanfattning
Spaeth sammanfattar med att användning av endast EN behandlingsmetod, farmakologisk eller icke-farmakologisk, troligen inte kommer att vara helt effektiv.


Utbildning om sjukdomen, KBT och träning gör det möjligt för patienten att utveckla sin egen personliga hantering av sjukdomen. Till denna kan man sedan lägga till läkemedel för att på så sätt uppnå en maximal behandlingseffekt.


Det behövs även fler och större studier vad gäller multidimensionell behandling av FM, menar Spaeth.

Patrick B. Wood, MD, USA
"Neuroröntgen vid FM"

Betydelsen av dopamin
Ett flertal röntgenmodeller har visat på medicinska avvikelser i hjärnan hos FM-patienter, bland annat minskning av den grå massan i hjärnan. Man har funnit ett starkt förhållande mellan minskning av grå massa i hjärnan och försämrad omsättning av dopamin. FM-patienter har mycket endorfiner i sin ryggmärgsvätska, men om kroppen ska kunna dra nytta av dessa endorfiner krävs att dopaminsyntesen i hjärnan fungerar.