Övrig dokumentation

_______________________________________________________________

Många går tillbaka till tidigare arbete efter långvarig sjukskrivning

På uppdrag av regeringen har Försäkringskassan undersökt vad som händer med människor som får avslag på fortsatt sjukpenning mellan dag 180 och dag
380 i rehabiliteringskedjan.
Studien visade att över hälften av de som svarade går tillbaka till
tidigare arbeten och endast ett fåtal byter yrke efter sin sjukskrivning.

Läs/ladda ner rapporten.

_______________________________________________________________

Nya behandlingsrekommendationer vid långvarig smärta

Presentationstext från Läkemedelsverkets hemsida:
"Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28(3):23–53."


Läs/ladda ner rapporten.

_______________________________________________________________

Rapport från SBU: Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

Presentationstext från SBU:s webbsida:

"SBU har sammanställt forskning om hur stöd för egenvård, delat beslutsfattande och personcentrerad vård kan öka delaktigheten hos vuxna med långvariga sjukdomar. Rapporten tar också upp etiska frågor kring formerna för patientens delaktighet i sin vård."

 

Läs/ladda ner rapporten.
_______________________________________________________________

"Nationellt uppdrag – Smärta" (december 2016)

Ny rapport från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Presentationstext från SKL:s webbsida:

"Rapporten är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta.


Rapporten har tagits fram av en expertgrupp på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK). Rapporten utgör ett underlag för behovet av nationell samordning för området långvarig icke cancerrelaterade smärta hos vuxna.

Expertgruppen föreslår i rapporten en nationell samordning av smärtvården för att ta fram nationella rekommendationer kring patienter med långvarig smärta."

 

Läs/ladda ner rapporten.
_______________________________________________________________

Utredningen Effektiv vård SOU 2016:2

I januari 2016 presenterade regeringens utredare, Göran Stiernstedt, sin utredning om en effektivare och mer ändamålsenlig svensk sjukvård.

 

Läs/ladda ner rapporten.
_______________________________________________________________

Rapport från pilotprojektet
"Kultur på recept vid långvarig smärta"

Ett samarbetsprojekt mellan Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting och Smärtrehabiliteringen,  Rehabiliteringsmedicinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus.

 

Läs/ladda ner rapporten.
_______________________________________________________________

Nationella registret över smärtrehabilitering

Rapport 2014:3
Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård

Ny rapport om diagnoser, skriven av en diagnosgrupp som sedan flera år tillbaka är knuten till Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS).

 

Läs/ladda ner rapporten.
_______________________________________________________________

LO Social- och välfärdspolitik 2014

Bristande tilltro – Svenska folket om sjukförsäkringen

Sjukförsäkringsfrågan är av stor vikt för LO-förbundens medlemmar. Många är de fackliga medlemmar som - sedan de nya och hårdare sjukreglerna infördes sommaren 2008 - blivit av med sin ersättning, utförsäkrats och fattiggjorts. Detta trots att de inta fått en chans till rimlig rehabilitering.

 

Läs/ladda ner rapporten.
_______________________________________________________________

Myndigheten för Vårdanalys

Rapport 2014:2
VIP i vården? – Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

Inför arbetet med att utforma en nationell strategi för förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar har Myndigheten för Vårdanalys analyserat några av utmaningarna för sjukvården som rör kronisk sjukdom.

 

Läs/ladda ner rapporten.
_______________________________________________________________

Försäkringskassan

Rapporter avseende nya metoder för arbetsförmågebedömning

Försäkringskassan har utkommit med tre delarapporter gällande nya metoder för arbetsförmågebedömning:

Rapport med avseende på olika arbetsmarknadsbegrepps betydelse vid bedömning av arbetsförmåga (feb 2012)

Ur rapporten:
"Försäkringskassan fick 2010 i uppdrag att vidareutveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga. Som komplettering till det fick myndigheten i oktober 2011 i uppdrag att analysera vilken betydelse det skulle få att ändra begreppet reguljär arbetsmarknad till begreppet normalt förekommande arbete, som grund för bedömning av arbetsförmåga, bl.a. avseende hur en sådan ändring skulle påverka de kravprofiler för olika yrkesområden som utarbetats.

Försäkringskassan ska också pröva om en lagändring kan främja ambitionen att skapa ökad rättsäkerhet och legitimitet och överväga om det finns andra begrepp än reguljär arbetsmarknad respektive normalt förekommande arbete som på ett bättre sätt skulle tillgodose kraven på rättssäkra och legitima bedömningar av arbetsförmåga.
"

 

Läs/ladda ner rapporten.
_______________________________________________________________

ISF (Inspektionen för socialförsäkringen)

ISF:s rapport om Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, fick i uppdrag att granska om de nya reglerna har fått genomslag i Försäkringskassans tillämpning och om de tillämpas rättssäkert, likformigt och effektivt.

 

Reultaten visar bl a på:

- att rehabiliteringskedjan inte har fått fullt genomslag i tillämpningen.

- att undantagsbestämmelserna i sjukskrivningsprocessen tillämpas i begränsad omfattning.

- otillräckliga och svårförståeliga motiveringar av bedömningar och ställningstaganden.

- att det förekommer skillnader mellan grupper av lokala Försäkringscenter.

- att rutinerna för övergången inte är ändamålsenligt utformade utifrån individens behov.

 

Citat från rapporten: "I vissa fall förefaller diagnosen i sig ha räckt som avslagsgrund. Detta gällde exempelvis vid diagnosen fibromyalgi."

 

Läs/ladda ner rapporten.
_______________________________________________________________

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)

Rehabilitering vid långvarig smärta (2010)

SBU-rapporten ”Metoder för behandling av långvarig smärta” publicerades 2006. Sedan dess har ytterligare forskningsresultat tillkommit. SBU har därför gjort en uppdatering av kunskapsunderlaget avseende rehabilitering i vid bemärkelse vid långvarig smärta från nacke, skuldror och ländrygg samt vid generaliserad smärta inklusive fibromyalgi.

Rapporten kan laddas ner på SBU:s hemsida.

Metoder för behandling av långvarig smärta (2006)

En systematisk littaraturöversikt med syfte att sammanfatta det vetenskapliga underlaget rörande effekter, biverkningar samt kostnadseffektivitet för metoder som används för att behandla långvarig, icke-cancerrelaterad smärta.

Rapporten kan laddas ner på SBU:s hemsida.
_______________________________________________________________

Övrigt

"Onådiga luntan"

Organisationen Social Aktion har överlämnat den s k "Onådiga luntan" till dem som ansvarar för Socialförsäkringsutredningen. "Onådiga luntan" innehåller livsberättelser från dem som har ställts utanför systemet.

Läs/ladda ner luntan.
_______________________________________________________________