Valet 2018 - Jämlik vård

Inför valet 2018 frågade vi de olika partierna om deras ståndpunkt angående jämlik vård. Alla fick samma frågor och här redovisar vi svaren. 1. Vad innebär jämlik vård för ert parti? 2. Hur ser ert parti på E-hälsa? 3. Hur ser ert parti på diagnosen fibromyalgi? 4. Har ni någon kommentar kring skillnaden i utbud av smärtvård i olika delar av landet?

Centerpartiet  

 

1.       Alla i hela landet ska ha tillgång till vård av hög kvalitet. Så är det inte idag. Överlevnaden inom många cancerformer och hjärt- och kärlsjukdomar är idag exempelvis högre för den som är välutbildad jämfört med personer med lägre utbildning. I vissa landsting får patienterna vård snabbt. I andra landsting gör vårdköerna att människor måste vänta alldeles för länge på att få tid hos en läkare. Det finns även skillnader mellan könen när det kommer till både hälsa och vilken vård man får tillgång till. Centerpartiet vill därför se över hur vården och hälsan kan bli mer jämlik på alla plan, ge alla patienter rätt att fritt välja vård i hela landet och förbättra landsbygdens tillgång till vård med fler digitala lösningar.

 

2.       Ett sätt att skapa en mer jämlik tillgång till vård är att ge bättre möjligheter för digitala lösningar i vården och omsorgen. På landsbygden har man ofta långt till närmaste sjukhus. Med e-hälsa och digitala lösningar kan man få tillgång till specialiserad vård av hög kvalitet genom att exempelvis läkaren på vårdcentralen kopplar upp sig och rådgör med en specialist på sjukhuset. Det finns också ny teknik som gör att exempelvis äldre kan få bättre vård och omsorg i sina egna hem. Vi vill satsa mer på att underlätta för den digitala utvecklingen inom vård och omsorg. Bland annat behöver lagen ses över för att göra det enklare att införa ny teknik.

 

3.       Det är inte politikens sak att vare sig fatta beslut om eller ha åsikter om specifika diagnoser. Det är upp till ansvarig kunskapsmyndighet, i det här fallet Socialstyrelsen.

 

4.       Se svar fråga 1.

 

 

Moderaterna

 

1.       Jämlik vård är vård på lika villkor för hela befolkningen. Vi vill att jämlik vård också i praktiken ska innebära att alla patienter ges rätt vård av hög kvalitet i rätt tid och på rätt plats, oavsett var i landet man bor. Patientens ställning inom svensk hälso- och sjukvård är alldeles för svag. Det visar internationella jämförelser. Vi tar detta på stort allvar. Vi föreslår att patientlagen och patientsäkerhetslagen ska skärpas.

 

2.       Vi anser att ny digital teknik i dagsläget till stor del utgör en outnyttjad resurs inom hälso- och sjukvården. Sverige ligger tyvärr inte i framkant vad gäller att använda digital teknik i vården. Rätt använt kan digital teknik dessutom ge vården en bred mängd av data som kan användas för att förbättra människors hälsa. Nya tekniska landvinningar ger bättre förutsättningar än tidigare att hjälpa människor att hålla sig friskare längre.

 

3.       Fibromyalgi kallas för den osynliga sjukdomen, vilket illustrerar en del av svårigheterna som är förknippade med denna diagnos. Det finns ibland bristande förståelse i omgivningen för den som är drabbad. Förståelsen behöver öka för vad ett kroniskt smärtsymptom innebär för den enskilde. Alla som upplevt långvarig utbredd smärta, trötthet och sömnstörningar har möjlighet att åtminstone lite grann förstå vad det handlar om att ha fibromyalgi. Eftersom det tyvärr i dagsläget saknas botande behandlingar ska inriktningen vara smärtlindring. Därutöver krävs det satsningar på långsiktig forskning.

 

4.       När det gäller smärtvård så finns det, precis som inom övriga delar av hälso- och sjukvården (t.ex. cancervården eller förlossningsvården), stora skillnader avseende kvalitet, tillgänglighet och utbud av vård. Det är oroande att många landsting och regioner saknar multidisciplinära smärtmottagningar. Det finns därtill tydliga brister gällande bemötande, tillgänglighet och kompetens. Vi vill bl.a. se över möjligheterna att säkerställa nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer gällande smärtvård.

 

 

Kristdemokraterna

 

1.       För oss kristdemokrater innebär jämlik vård att alla patienter har rätt till god och patientcentrerad vård och behandling inom rimlig tid. Idag är vården i Sverige dessvärre ojämlik eftersom exempelvis vilken socioekonomisk bakgrund du har, vilken sjukdom du lider av eller var i landet du bor påverkar kvaliteten på vården som du får.

 

2.       E-hälsa innebär för oss kristdemokrater användandet av digitala välfärdslösningar som på olika sätt bidrar till en effektivare och mer kvalitativ hälso- och sjukvård. Inom e-hälsa arbetar vi för att:

·          Införa nationella digitala system för uppföljning, diagnos och prevention samt nationella kompatibla och integrerade journalsystem för minskad administration och bättre verksamhetsuppföljning

·          Öka tillgängligheten och skapa effektivare patientflöden genom digitala kontaktvägar

·          Stimulera starkare patientinvolvering som gör patienter till medskapare av sin egen vård

·          Göra avpersonifierad patient- och hälsodata mer lättillgänglig för att stimulera utvecklingen av en högkvalitativ hälso- och sjukvård samt klinisk forskning

 

3.       Fibromyalgi är en sjukdom som karaktäriseras av ett kroniskt smärttillstånd som går i skov, ofta med tillägg av symptom som utmattning, trötthet och sömnsvårigheter. Det är en sjukdom med stor negativ påverkan på livskvaliteten. Diagnostiseringen tar ofta flera år eftersom det inte finns några tydliga biologiska markörer som påvisar sjukdomen. Kunskapen om sjukdomen är dessvärre bristfällig bland flertalet läkare och många patienter med fibromyalgi upplever att de inte tas på allvar inom vården.

 

4.       Det är idag stora och oförsvarliga skillnader mellan olika landsting rörande kunskapen om effektiva behandlingsmetoder vid kronisk smärta. I exempelvis Stockholms läns landsting finns det bra smärtvård som genom att ser till hela patientens behov och sjukdomshistoria kan hjälpa patienterna till ett nästintill smärtfritt liv. I andra landsting är smärtvården bristfällig och många patienter upplever att deras sjukdomstillstånd inte tas på allvar. Vi kristdemokrater har sedan länge drivit på för att skapa en jämlik vård genom att förändra dagens styrning och ledning. Dagens 21 fristående landsting klarar inte av att upprätthålla en jämlik och hög kvalitet inom vården - inte minst för patienter med kronisk smärta. För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård arbetar vi för att staten ska överta huvudansvaret för sjukvården. Med statlig styrning och ansvar kan de bästa behandlingsmetoderna komma alla patienter till del, oavsett var de bor.

 

 

Socialdemokraterna

 

1.       Oavsett vilken social bakgrund, kön, levnadsförhållanden eller geografisk ort ska man ha rätt till en lika god tillgång till hälso- och sjukvård. Därför är det viktigt att den i huvudsak finansieras via skatten och styrs demokratiskt.

 

2.       Vi har en snabb teknisk utveckling som också innebär nya möjligheter för hälso- och sjukvården. Med digitaliseringens hjälp kan vi enkelt få kontakt med sjukvården i mobilen, men det innebär också utmaningar. Då ska samhället också ställa krav för en trygg och bra vård, och säkerställa att våra skattepengar används på ett bra sätt. Vi vill att digitala vårdmöten omfattas av de regelverk och kontrollsystem vi har för att säkra patientsäkerhet och se till att vårdens resurser används där de behövs som mest. Vi vill att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

 

3.       Det är viktigt att de som har sådana symtom tas på allvar och att patienten får genomgå en ordentlig utredning så att rätt diagnos kan ställas och bästa möjliga behandling erbjudas.

 

4.       Vi vill att smärtvården ska vara lika bra i hela landet. I de landsting där brister finns måste den prioriteras upp så att patienterna i dessa län får samma vård som i övriga landet. 

 

 

Sverigedemokraterna

 

1.       Oavsett var man bor i landet ska man garanteras att få en tillgänglig vård av högsta kvalitet.

 

2.       E-hälsa kan användas för att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter, vilket vi tycker är bra. En landstingsgräns ska inte betyda att information inte ska kunna överföras. E-hälsa ska öka tillgängligheten och patienten själv ska vara delaktig och kunna medverka i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och jämföra olika vårdgivare. Vi Sverigedemokrater vill ta fram ett nytt nationellt IT-stöd för att få en helhetsbild av väntetider och tillgängligheten på samtliga sjukhus och vårdinrättningar i hela landet så att man kan utnyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt. Det ska också vara möjligt för patienter och anhöriga att se var i landet en specifik behandling/operation har kortast väntetid, men också för att göra det enklare för patienterna att jämföra vårdgivare och landsting. På detta sätt driver man utvecklingen framåt och kvalitetssäkrar samtidigt som man stärker patienternas valmöjlighet.

 

3.       Det är viktigt att patienten få rätt diagnos och rätt behandling i ett tidigt skede. Så att besvären kan lindras och att patienten kan leva ett bra liv trots sjukdomen.

 

4.       Det är inte acceptabelt med den skillnaden över landet. Det behövs en rad åtgärder på olika vårdnivåer. En stor mängd patienter med smärta handläggs i primärvården och därför är det viktigt att all personal i primärvården och specialistvården erbjuds utbildning i smärtvård. Men också att ett nationellt vårdprogram för långvarig smärta.

 

 

Liberalerna

 

   1.       Det ska inte vara skillnad på vilken vård man får (eller vilken hälsa man har) beroende på kön, ålder, bakgrund etc, eller var i landet man bor. Idag är de skillnaderna alldeles för stora. 

 

2.       Vården ska fullt ut dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vårdgivare ska åläggas att erbjuda lika bra digital tillgänglighet som fysisk. Patienten ska själv kunna välja att möta vården genom exempelvis en e-tjänst eller ett vanligt fysiskt besök. En statlig investeringsfond ska bidra till att överbrygga den investeringspuckel som krävs för att digitalisera vården i hela landet. Mer behöver göras för att utnyttja de möjligheter som olika e-hälsotjänster ger för att patienter ska kunna vara mer delaktiga i sin egen vård.

 

3.       Vi tycker inte att politiker ska prioritera mellan olika diagnoser, eller lägga sig i till exempel behandlingsmetoder eller val av läkemedel. Det är frågor för professionen. Men det är bekymmersamt att så många under så lång tid har mötts av misstro av vården, och att okunskapen fortfarande är så stor. Vi politiker ska se till att det finns goda förutsättningar för forskning, och att aktuell kunskap samlas och sprids så att inte vården styrs av fördomar.

 

4.       Det är oacceptabelt att skillnaderna är så stora. Vi vill ha mer av nationell samordning och styrning av vården, och större följsamhet till nationella riktlinjer och rekommendationer. 

 

 

Miljöpartiet

 

1.       Jämlik vård innebär att alla ska känna sig säkra på att välfärden är tillgänglig när de behöver den, oavsett bakgrund, kön, hur deras privata ekonomi ser ut eller var i landet de bor. Vi ser idag skillnader i vilket bemötande och behandling man får, beroende på var man bor, inte minst gäller detta för fibromyalgipatienter. En viktig orsak till att patienter bemöts olika är att vårdpersonal har olika kunskap. Med ökad kunskap ökar förutsättningarna för mer lika bemötande. Här har landstingen har ett långsiktigt ansvar för att säkerställa utbildningsinsatser.

 

2.       Vi ser utvecklingen av e-hälsa och IT-teknik som en viktig del i att göra vården mer likvärdig. Digitaliseringen möjliggör att sjukvårdspersonal kan delta i kompetenshöjande konferenser eller utbildning på distans. Digitaliseringen ger även möjlighet till att få expertkonsultationer på distans, vilket kan förbättra både bemötande och behandling enligt de rön som forskningen säger är bäst och på ett likvärdigt sätt över hela landet. Digitala vårdmöten är ett fantastiskt komplement till den befintliga vården. Man kan se det som ett vidareutvecklat telefonsamtal med läkare. Men med bättre funktionalitet om det utvecklas på ett klokt sätt som möjliggör en bättre förberedelse, genomförande och även uppföljning av vårdkontakten. Den största potentialen verkar finnas då det finns kontinuitet i kontakten med vården, som till exempel återbesök eller behandling av personer med kroniska sjukdomar. 

 

3.       Vi vet att fibromyalgi är en diagnos som ökar, inte minst bland unga. Eftersom det fortfarande inte är helt klart hur och varför fibromyalgi uppstår behövs det mer forskning på området. Det är angeläget att förstå mer om vilka orsaker som ligger bakom fibromyalgi och därmed hur den kan förebyggas.

 

4.       Vi i Miljöpartiet arbetar brett för ett mänskligare samhälle som är långsiktigt hållbart för både människor och miljö. I detta ingår till exempel ett självklart fokus mot gifter i miljö, livsmedel och produkter. I vilken mån sådana gifter inverkar på en sjukdom som fibromyalgi vet ännu ingen, men ett konstant tillskott av gifter och ämnen som vi ännu inte vet hur kroppen reagerar för kan mycket väl bidra till sjukdomar och sjukdomstillstånd som i dag är kända eller ännu inte kända. Miljöpartiet arbetar utifrån försiktighetsprincipen och vi har ett starkt folkhälsoperspektiv som genomsyrar hela vår politik inom alla dess politikområden. Även gällande behandling så är det en fråga som hänger ihop med kunskapen hos vårdpersonal, men det handlar även om en beredskap till insatser som passar varje individ. Individer är olika och sjukdomsbilden kan se mycket olika ut. Det behövs mer forskning för att få fram bättre behandlingsmetoder. Vi ser positivt på att inrätta smärtteam där olika professioner jobbar tillsammans. Vi ser även att smärtvården och rehabiliteringen av personer med smärtproblematik behöver uppvärderas i flera delar av landet.

 

 

Vänsterpartiet

 

Partiet har fått samma frågor som de andra men inte återkommit med svar.

 

2018-09-04

 

Tillbaka