Sök
Stäng denna sökruta.

Fibromyalgi

Vad är Fibromyalgi?

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av långvarig, utbredd smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet. Själva ordet fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv. Sjukdomen har varit känd länge men det var först på 80‐talet som den accepterades som en diagnos. Trots det är fibromyalgi en diagnos som fortfarande är ifrågasatt inom vården och av myndigheter, vilket kan ställa till med stora problem för den drabbade.

Smärtupplevelsen hos en person med fibromyalgi påverkas av att hjärnan har blivit smärtöverkänslig (sensitiserad) och feltolkar kroppens signaler. Samtidigt fungerar kroppens egna smärthämmande system inte lika väl. Obalanser i kroppens hormonella system förekommer och brist på serotonin kan bidra till att smärtcellerna blir extra känsliga. Det verkar även finnas en avvikande profil av vissa inflammatoriska ämnen i kroppen vid fibromyalgi.
 
När hjärnan har blivit smärtöverkänslig och kroppens hormonsystem kommit i obalans förmår inte kroppen att upphäva störningen. Följden blir en ständig obalans där symtom avlöser varandra. Hjärnan och kroppen upplevs befinna sig i ständigt kaos – man känner inte igen sig själv.
 
Behandling av fibromyalgi går idag ut på att hitta sätt att hantera sin sjukdom och lindra symtom. Man ska försöka må bra MED inte TROTS sin fibromyalgi. Ibland är det inte det man vill höra, man vill ju bli frisk! Det finns idag ingen botande behandling och läkemedel är inte särskilt effektiva. Mycket forskning och utveckling pågår inom området så detta kan förändras!
 
Orsaken till sjukdomen är fortfarande till stor del okänd. Det finns studier som visat att personer med fibromyalgi har förändringar i muskelvävnaden, en ökad smärtaktivering i det centrala nervsystemet och att det ofta förekommer psykisk överbelastning i samband med sjukdomen. Men man vet inte vad som utlöser sjukdomen.

Fibromyalgi

betyder värk i muskler och bindväv.

Vem drabbas?

2-4% av befolkningen. Främst kvinnor, men även män och barn drabbas.

Genetisk faktor påverkar

En genetisk faktor har identifierats vid fibromyalgi och denna spelar antagligen större roll än vad man hittills har trott. Studier visar att döttrar till fibromyalgidrabbade löper ökad risk att utveckla sjukdomen.

Genetisk faktor påverkar

Hur börjar fibromyalgi?

Varför vissa personer utvecklar fibromyalgi vet man ännu inte men det finns ett antal faktorer som man tror kan bidra till att utlösa sjukdomen.

Långvarig lokal smärta
Långvarig, lokal smärta utgör den största riskfaktorn att utveckla sjukdomen. Smärtan kvarstår trots att skadan är läkt och blir generaliserad av någon anledning.

Övriga faktorer
Fibromyalgi som orsakas av lokal smärta eller psykisk kris har oftast ett långsamt och utdraget tidsförlopp. Fibromyalgi som utvecklas i samband med en infektion eller ett trauma kommer ofta plötsligt.

Var sitter smärtan vid fibromyalgi?

Smärtan vid fibromyalgi kan finnas i muskler, leder eller skelett men utan att där finns någon påvisbar skada. Smärtan kan även komma från andra delar av kroppen eller huvudet utan att det finns en sjukdomsprocess.

Fibromyalgisymtom

Smärta och ömhet
Huvudsymtomet vid fibromyalgi är långvarig, utbredd, oförklarad smärta. Ofta flyttar sig det maximalt smärtande området mellan olika delar av kroppen och intensiteten på smärtan varierar dag till dag medan helt smärtfria dagar sällan förekommer. Vid fibromyalgi har man en generellt ökad känslighet för tryckutlöst smärta, alltså inte bara begränsat till så kallade tender points eller muskler.

Ömheten är ett kännetecken för sjukdomen. Det ger smärta även vid milt tryck som vanligtvis inte orsakar obehag, exempelvis bh-band eller barn i knät. Muskelsmärtan påverkar motoriken och gör det svårt att röra kroppen obehindrat. Ofta klarar man inte längre av att uträtta vissa saker, som t.ex. att springa, gå i trappor eller lyfta tunga saker. Många med fibromyalgi lider även av stela muskler (framför allt på morgonen). Stelhetskänsla kan i vissa fall kvarstå hela dagen.

 

Trötthet och sömnstörningar
Ca 70% av fibromyalgi drabbade lider av trötthet som kan vara lika funktionshindrande som smärtan. Tröttheten kan inte förklaras av yttre belastningar och går inte att vila bort. Sömnstörningar är en del av sjukdomen och drabbar ca 75% av patienter. Insomningssvårigheter eller ytlig upphackad sömn är väldigt vanligt, man kommer sällan ner i djupsömn och vaknar sällan utvilad.

Psykiska symtom
Vid fibromyalgi ses symtom som koncentrationssvårigheter, nedsatt minne och ökad känslighet för stress. Depression och ångest är vanligt och det är viktigt att detta behandlas separat. Man kan vara mer lättirriterad och ha humörsvängningar.

Vad kan man göra?

 • Patientutbildning
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • ACT
 • Fysisk aktivitet
 • Arbetsterapeut Fysioterapeut
 • Massage
 • TENS
 • Yoga
 • Hypnos
 • Mindfulness
 • Kiropraktisk behandling
 • Akupunktur

Prova dig fram för att se vad som passar dig bäst.

Medicinsk behandling

Diskutera med din läkare vad som passar just dig.

Övriga symtom

 • Matsmältningsbesvär och magsmärtor
 • Yrsel, balansproblem
 • Överkänslighet för beröring (taktil allodyni)
 • Huvudvärk
 • Torra slemhinnor
 • Svullnadskänsla
 • Känslighet för ljud, ljus och lukter
 • Feberkänsla i kroppen, svettningar
 • Täta urintömningar-/trängningar
 • Illamående
 • Vadkramper, speciellt nattetid
 • Dimsyn och svårigheter att fixera blicken
 • Kalla fingrar och tår
 • Infektionskänslighet (nedsatt immunfunktion)
 • Diffusa hudreaktioner

Överlappande symtom
Fibromyalgi kan uppvisa kombinationer av symtom som också är vanliga vid andra sjukdomar. Dessa kallas för “överlappande symtom”. Exempel på tillstånd med vissa gemensamma symtom som fibromyalgi är ME/CFS (Myalgisk Encefalomyelitis), MPS (myofasciellt smärtsyndrom) och RA (reumatoid artrit).

Faktorer som förvärrar symtom

 • Väderväxlingar
 • Ängslan
 • Oro
 • Stress
 • Statisk belastning
 • Repetitivt arbete
 • Hård fysisk aktivitet

Samsjuklighet

Det finns vissa sjukdomar och tillstånd som är vanligt förekommande med fibromyalgi. Det är viktigt att urskilja vilka symtom som beror på vilken sjukdom. Det brukar vara svårt och kräver nära kontakt med patienten och täta uppföljningar i vården. Risken finns att man förklarar smärtsamma symtom med fibromyalgin och missar manifestationer orsakade av andra sjukdomar/tillstånd som skulle kunna vara botbara eller svara positivt på en viss behandling.

Eftersom fibromyalgipatienter har en ökad smärtkänslighet är det sannolikt att de kommer att känna intensivare smärtor orsakade av andra sjukdomar (t.ex. artrit) och uppvisa högre behov av smärtlindring. Det är av största vikt att diagnostisera och behandla även andra symptomgivande sjukdomar.

Faktorer som förvärrar symtom

finns bland annat med följande sjukdomar

 • ME
 • Artros
 • SLE
 • IBS
 • Osteoporos
 • Sjögrens
 • EDS
 • Depression
 • RA
 • Utmattningssyndrom

Diagnos

Fibromyalgi är egentligen ett syndrom med en samling av symtom utan tydliga biomarkörer vilket gör den svår att diagnosticera. Det är en så kallad kriteriebaserad diagnos och de vanligaste kriterierna är American College of Rheumatology ACR 1990 kriterier. Fibromyalgi har diagnoskod M79.7

Att man använder sig av kriterier vid diagnostisering av fibromyalgi beror på att det inte går att ställa en diagnos varken genom laboratorieprover eller genom andra medicinska undersökningsmetoder. Avsaknaden av laboratorieprov, eller röntgenfynd, som objektivt kan stödja diagnosen gör att fibromyalgi ibland ifrågasätts.

Huvudkriterier för fastställande av fibromyalgi
Minst tre månaders generell smärta i alla fyra kroppskvadranterna, på höger och vänster sida, övre och nedre kroppshalvan inklusive axialsmärta, dvs. halsrygg, främre bröstkorg och/eller ländrygg. Smärta vid palpation (tryck) på elva av arton specificerade ställen, ömma punkter, så kallade tender points. Trycket skall vara förhållandevis lätt.

I dag har man börjat diskutera betydelsen av ”tender points” (de ömma punkterna) och flera forskare hävdar att ”tender points” har börjat spela ut sin roll inom diagnostiseringen – dels på grund av att det har framkommit att även normala, friska personer har dess ömma punkter (även om de gör mer ont hos någon som lider av fibromyalgi) samt att tender points inte helt fångar fibromyalgins innersta natur, i vilken svår trötthet/utmattning ofta förekommer. Det anses finnas brister i de tidigare diagnoskriterierna där man inte tar hänsyn till betydelsen av vanliga symtom som trötthet, brist på mental skärpa, minnessvårigheter och sömnstörningar.

Svårdiagnostiserad
Fibromyalgi är en svårdiagnostiserad sjukdom och det krävs ofta ett flertal läkarbesök hos olika läkare under flera år innan man får sin diagnos. Amerikanska undersökningar har visat att det i genomsnitt tar 3-5 år att få en fibromyalgi-diagnos. Att det tar så lång tid att få en diagnos beror bland annat på att många av fibromyalgisymptomen också är vanliga vid andra sjukdomar och att det därför är lätt att till en början bli diagnostiserad med en annan sjukdom i stället för fibromyalgi. Det beror också på en bristande medvetenhet om sjukdomen inom läkarkåren/vården, för även om fibromyalgi är en egen diagnos – och forskning har visat att det verkligen är en ”riktig” sjukdom – så är det fortfarande många läkare som tvivlar på att fibromyalgi existerar.

Män
Det finns troligen ett stort mörkertal för hur många män som drabbas av fibromyalgi. De söker ofta för enstaka symtom och får pga det inte rätt diagnos.

Barn och Ungdomar
Fibromyalgi har ökat hos barn under 18 år. 25-40% av barn som söker vård på grund av utbredd smärta har diagnosen fibromyalgi. Insjuknandet sker i dessa fall oftast mellan 13-15 års ålder.

Kronisk sjukdom

betyder värk i muskler och bindväv.

Varför ska man ha en diagnos?

En definitiv diagnos kan leda till en mer fokuserad och lyckad behandling samt minska stressen över att inte veta vad symtomen rör sig om.

Låt inte fibromyalgin få inkräkta mer än vad den gör på det dagliga livet. Ta tillvara de hjälpmedel och redskap som finns som kan underlätta vardagens påfrestningar.