Sök
Stäng denna sökruta.

Fibromyalgipatienter har avtrubbade beröringsförnimmelser

Studie visar att personer med fibromyalgi upplever beröring annorlunda jämfört med friska personer, vilket antyder att det vid fibromyalgi föreligger en avvikande bearbetning av signaler i hudens nervfibrer typ C.

Ett forskningsteam vid National Center for Complementary and Integrative Health i Maryland, USA, undersökte huruvida patienter med fibromyalgi skattade beröringsförnimmelse annorlunda än friska personer. Man ville även undersöka om opioidsignalering var involverat i eventuellt framkomna rön av studien.  


Tidigare studier har pekat på att fibromyalgipatienter har färre antal tillgängliga opioidreceptorer i hjärnan. Utöver sin inblandning i smärtsignaleringen så förmedlar opioidreceptorerna känslor av belöning.  


I studien ingick 24 FM-patienter och 28 friska kontrollpersoner. Forskarna undersökte effekten av en snabb eller långsam strykning med en borste mot underarmen. Deltagarna uppmanades att uppskatta både njutningen och intensiteten av strykningarna mot huden.  


De friska kontrollpersonerna uppfattade de långsamma borststrykningarna som mer njutningsfulla, men mindre intensiva – en upptäckt som inte var förvånande, då den typ av C-nerver som är involverade i beröringsförnimmelsen aktiveras mer vid långsam beröring. 


I motsats till kontrollpersonerna värderade deltagarna med fibromyalgi de snabba och långsamma borststrykningarna som lika njutningsfulla och intensiva. Nivån av njutning och intensitet skiljde sig emellertid inte från den som kontrollgruppen rapporterade om. 
Deltagarna i studien fick sedan antingen det opioidblockerande läkemedlet Naloxon eller placebo. Resultatet, publicerat i tidskriften eNeuro, visade att de friska kontrollpersonerna tenderade att värdera både de långsamma och snabba borststrykningarna som aningen mer njutningsfulla när de fick Naloxon. Å andra sidan rapporterade FM-patienterna inte om någon förändring i njutningen efter att ha fått Naloxon, men uppfattade både den snabba och långsamma beröringen som mindre intensiv än de FM-patienter som fick placebo. 

Forskarna lade fram det till synes kontraintuitiva argumentet att friska personers blockerande opioidreceptorer gör beröringen mer njutningsfull. För att stödja denna teori citerar de studier som visar att apor som får opioidblockerande läkemedel söker och får mer omvårdnad. Detta kan dock vara kopplat till en önskan att ta igen förlorad njutning, ett scenario som kan jämföras med läkemedelsberoende personer som ökar dosen allteftersom de blir mer och mer toleranta mot läkemedlets effekt.   


En mer trolig förklaring är att den högre värderingen av njutning hos friska individer hade samband mer ett annat test; under tiden som deltagarna fick Naloxon utsattes de även för ett smärtsamt stimuli inuti en MRI-skanner. Enligt tidigare utförd forskning kan det initiala känslomässiga tillståndet hos en individ bestämma responsen på opioidblockering och öka beteendet att söka efter lättnad/välbefinnande.  Under givna förutsättningar kan de friska kontrollpersonerna ha upplevt mer behag/njutning av mjuka beröringar.


Att tolka studiens resultat är därmed ingen lätt uppgift, men studien indikerar ändock att patienter med fibromyalgi har en avvikande beröringsbearbetning, såväl som en förändrad opioidsignalering. Mer forskning behövs för att fastställa huruvida detta resultat skulle kunna spegla fibromyalgins underliggande patologi. 

Källa: Fibromyalgia News Today

Länk till studien. 

Översättning: Johanna Spetz