Sök
Stäng denna sökruta.

Ny studie: Belägg för både systemisk inflammation och neuroinflammation vid fibromyalgi

Ny studie visar på inflammation i centrala nervsystemet och även i resten av kroppen, hos patienter med fibromyalgi. Studien fann ett brett spektra av förhöjda inflammatoriska faktorer i blodet och ryggmärgsvätskan hos FM-patienter.

Studien kunde emellertid inte visa huruvida den ökade inflammationen orsakar smärtan (eller är en riskfaktor för smärta) vid fibromyalgi eller om den är en konsekvens av den. Dessutom har flera andra sjukdomsrelaterade faktorer, såsom inaktivitet, depression, dålig sömn och smärtrelaterad stress, alla kopplats samman med en ökad nivå av låggradig inflammation. 


Mycket forskning har visat att FM-patienter verkar lida av det som forskarna kallar för “central sensitisering” – ett tillstånd där nerverna i centrala nervsystemet (ryggmärg och hjärna) blir överkänsliga för stimuli och reagerar med smärta när det inte finns någon faktiskt smärtorsak. 


Men studier av långvarig smärta visar också att inflammation ofta åtföljs av andra molekylära förändringar. Tidigare försök att analysera inflammatoriska faktorer vid fibromyalgi existerar, men de flesta av studierna har undersökt några få faktorer i taget, vilket bara ger en begränsad bild av vad det är som pågår egentligen.
För att råda bot på detta rekryterade forskare vid Linköpings respektive Uppsala universitet 40 fibromyalgipatienter för att utföra en storskalig analys av 92 inflammatoriska faktorer samtidigt. Man tog blodprov och ryggmärgsprov på patienterna, såväl som på friska kontrollpersoner. Undersökningen av proven visade på ökade nivåer av inflammationsmarkörer i FM-patienternas blod och ryggmärgsvätska. De inflammatoriska markörernas profil var tydligt annorlunda hos fibromyalgipatienterna jämfört med kontrollpersonerna. Även mellan blod och ryggmärgsvätska var profilen tydligt annorlunda. 


Även om den här studien pekar på att fibromyalgipatienter har en pågående inflammation som påverkar hela kroppen, hjärnan och ryggmärgen, så understryker forskarna att flera andra faktorer kan ha påverkat resultatet. 
Exempelvis kan kroppsvikten påverka inflammationssignaleringen och forskarteamet hade inte tillgång till deltagarnas BMI-värden. Dessutom är mätning av inflammatoriska faktorer förenat med tekniska svårigheter, eftersom den initiala hanteringen av proven påverkar en korrekt mätning. 
Dessutom avslöjar en jämförelse mellan patienter och kontrollpersoner ingenting om inflammatoriska förändringar relaterade till sjukdomen. 


“Huruvida vår upptäckt är en riskfaktor för, en direkt spegling av eller en konsekvens av patofysiologiska* processer som är involverade är därför ett viktigt område för framtida forskning”, skriver forskarna. De föreslår fler studier för att bättre förstå de inflammatoriska processer som är närvarande vid fibromyalgi.

Studien, “Evidence of both systemic inflammation and neuroinflammation in fibromyalgia patients, as assessed by a multiplex protein panel applied to the cerebrospinal fluid and to plasma,” publicerades i tidskriften Journal of Pain Research. 


Källa: Fibromyalgia News Today

Översättning: Johanna Spetz

Studien på Dovepress