Sök
Stäng denna sökruta.

Personlighetsdrag kan påverka fibromyalgisymptomens svårighetsgrad

Patienter med fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom brukar falla in i en av två olika personlighetskategorier, där den ena kategorin uppvisar allvarligare sjukdomssymptom än den andra. Detta är en insikt som skulle kunna förbättra både utvärdering och behandling av patienter, baserat på deras specifika behov och psykologiska möjligheter.

Studien, “Distinctive personality profiles of fibromyalgia and chronic fatigue syndrome patients”, understryker att sådana personlighetsbedömningar skulle överensstämma med idén om individanpassad medicinering, något som i dag vinner mer allt mer mark.  


Forskare vid Tel Aviv Sourasky Medical Center och Ben-Gurion University of the Negev, båda i Israel, gjorde en studie för att undersöka om skillnader i personlighet skulle kunna påverka fibromyalgin. 


Forskarteamet värvade 344 patienter med självrapporterad fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom och som blev ombedda att besvara ett frågeformulär. 240 patienter besvarade hela formuläret, medan 140 ytterligare patienter besvarade delar av det.  


Forskarna använde sig sedan av skalorna Fibromyalgia Criteria and Severity Scales (FCSS) för att identifiera patienter som uppfyllde diagnoskriterierna för fibromyalgi, vilket visade sig vara 260 av deltagarna (75,6 %). Men forskarna märkte även att de som inte uppfyllde diagnoskriterierna uppvisade höga nivåer av kronisk, utbredd smärta, utmattning och andra fibromyalgisymptom, vilket indikerade att denna grupp möjligen kunde representera en undergrupp av patienter som befinner sig på tröskeln till att utveckla fibromyalgi. 


I gruppen av personer som uppfyllde kriterierna för fibromyalgi var 90,4 % kvinnor.


Studien jämförde inte FM-patienterna med patienterna med kroniskt trötthetssyndrom, utan såg snarare dessa båda tillstånd som överlappande bland studiedeltagarna. 


Studien fokuserade på fyra specifika personlighetsaspekter: alexitymi, typ D-personlighet, positivitet och socialt stöd. Alexitymi är ett tillstånd där man har svårt att identifiera och beskriva egna och andras känslor. Personer med typ D-personlighet tenderer att ha mer negativa känslor och att undvika sociala interaktioner. Man fastställde även personlighetsdraget positivitet (som utrycks genom självförtroende, optimism och tillfredsställelse med livet) samt socialt stöd.   


Vid en jämförelse mellan grupperna, med och utan fibromyalgidiagnos, förelåg inga skillnader i andelen deltagare med typ D-personlighet. 


Forskarna gjorde även en s.k. “klusteranalys” för att se om personlighetsdragen kunde grupperas och man fann att personlighetsdragen kunde delas in i två olika grupper.  
En grupp, bestående av 97 personer, karakteriserades av lägre självbestämmande och samarbetsvillighet (tendensen att vara bekväm i relationer med andra jämfört med att vara aggressivt självcentrerad och fientlig). 


Personerna i den här gruppen tenderade att ha lägre uthållighet – dvs. kapacitet att vara uthållig trots utmattning och frustration – mindre tendens att vara sentimentala och beroende av andras godkännande samt att de var mer benägna att vara blyga, lättare att känna sig utslitna och att oroa sig på ett pessimistiskt sätt. 
De uppvisade även högre nivåer av alexitymi, mindre social stöd, lägre nivåer av positivitet och hade oftare en typ D-personlighet jämfört med patienterna i den andra gruppen. 
Denna grupp av patienter hade avsevärt allvarligare symptom, men grupptillhörighet i sig, oavsett vilken grupp, var inte länkat till skillnader gällande hälsa, smärta eller nivåer av fysisk aktivitet. 


“Det signifikanta mönster som resultaten visar indikerar minst två olika personlighetsprofiler vid FM och CFS”, skriver forskarna I sin rapport. ”Rönen från denna forskning skulle kunna hjälpa till att förbättra utvärderingen och behandlingen av FM- och CFS-patienter, baserat på varje patients unika behov, psykologiska möjligheter och svagheter, vilket är i linje med dagens trend mot individanpassad medicinering”. 


Källa: Artikeln “Personality Traits May Impact Severity of Fibromyalgia Symptoms” från Fibromyalgia News Today 

Översättning: Johanna Spetz