Sök
Stäng denna sökruta.

Remeron kan ge smärtlindring vid fibromyalgi

Mirtazapin (Remeron) skulle kunna vara en effektiv smärtlindringsbehandling vid fibromyalgi. Detta enligt resultatet av en klinisk fas 2-studie utförd i Japan.

Även om mirtazapin vanligtvis skrivs ut som antidepressivt medel så visar studien att fibromyalgipatienter utan depressionssymptom upplevde en avsevärd minskning av smärtan. 


Studien, “Efficacy of mirtazapine for the treatment of fibromyalgia without concomitant depression: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase IIa study in Japan,” publicerades i tidskriften Pain.


I Japan är pregabalin (ett antiepileptiskt läkemedel) och duloxetin (en serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) i dagsläget godkända som behandling för fibromyalgi. Även om det inte handlar om samma mekanism så antas mirtazapin verka på liknande sätt som serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Utöver detta har tidigare studier visat att denna behandling är effektiv för att minska smärta, utmattning och sömnstörningar vid fibromyalgi.  

Forskarna ville i denna studie fastställa mirtazapinets effektivitet vid fastställda doser hos personer med fibromyalgi och för att undvika motstridiga effekter exkluderade man patienter med depressiva symptom. 

Studien utfördes på 430 fibromyalgipatienter under 12 veckor. Hälften av patienterna fick placebo medan den andra hälften dagligen fick 30 mg mirtazapin (15 mg den första veckan). Patienterna fick dagligen skriva smärtdagbok och använde sig av en numerisk skala för att skatta smärtan mellan 0-10. Utifrån detta räknade forskarna fram ett genomsnittlig värde per vecka. 

Livskvaliteten uppmättes genom den japanska varianten av frågeformuläret Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) som fylldes i vid studiens början samt efter fyra, åtta och tolv veckor. För att fastställa fysisk, mental och social livskvalitet användes frågeformuläret Short-form 36 Questionnaire (SF-36) version 2 (den japanska varianten) vid studiens början samt i vecka 12.   

Den genomsnittliga smärtan i gruppen som fick mirtazapin minskade gradvis från vecka 2 till vecka 8 och låg sedan på en konstant nivå. Värdet skiljde sig avsevärt från den genomsnittliga smärta som rapporterades av gruppen som fick placebo. 

Hos 5 % eller fler av patienterna förekom vissa behandlingsrelaterade biverkningar med mirtazapin. Dessa omfattade sömnighet/en önskan om att sova mer (32,1 %), viktökning (17,7 %), inflammation i näsa och svalg (12,1 %) samt ökad aptit (11,6 %). Dessa biverkningar liknar de biverkningar som har observerats i en tidigare studie av japanska patienter med depression.  

Författarna sammanfattar att fler studier behövs för att fastställa effekterna av mirtazapin som behandling vid fibromyalgi. 

Källa: Artikeln ”Remeron May Provide Pain Relief in Fibromyalgia” från Fibromyalgia News Today

Översättning: Johanna Spetz